กิจกรรมการนิเทศ


การประชุมชี้แจงนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.พช. เขต 1

โพสต์27 ก.ย. 2558 21:16โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2558 01:21 ]

วันที่ 15-16  ตุลาคม  2558  นายนิพล  พลกลาง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต นายสำเร็จ  ปิ่นพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  พร้อมด้วยทีมงานเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบด้วยนายปรีชา  แก้วอาสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  และนางวันทะนา   เริงเลื่อม  ครูวิชาการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดเวลาเรียน  ตามโครงการการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ณ  ห้องประชุมสีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  “การลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนภาควิชาการ แต่ไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรได้เรียนรู้  หมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จากนโยบายดังกล่าว  จึงนำมาสู่ภาคปฏิบัติโดยกำหนดให้โรงเรียน  จัดการเรียนภาควิชาการถึงบ่ายสองโมงครึ่ง  หรือเวลา  14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิม ตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน   ดังนั้นช่วงเวลาระหว่างหลังเลิกเรียน  จนกว่านักเรียนจะกลับบ้าน ซึ่งนักเรียนยังอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม  ที่สำคัญควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตัวเอง  การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเอง  และช่วยเหลือดูแลกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหลายช่วงวัย  เป็นการจำลองสภาพจริงในสังคมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะทางสังคม  ทักษะชีวิต  ทักษะในการแก้ไขปัญหา  ให้นักเรียนไทยต่อไป    (ที่มา : คู่มือบริหารเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ)


ผอ.สพป.พช.1 บริจาคเงิน และอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:24โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2558 05:31 ]


เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2558  ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ประกอบด้วยนางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์  และนายนิพล  พลกลาง  ศึกษานิเทศก์  ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ประสบเหตุอัคคีภัย โดยได้นำเงิน และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอน เช่นเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  และสิ่งของที่จำเป็นอีกมากมาย  มาบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงสี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้นำนำชุมชน  อีกทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนใกล้เคียงการต้อนรับเป็นอย่างดี  ซึ่งนายการนี้ ดร.ธวัช กงเติม ยังได้กล่าวคำให้กำลังใจ  และได้ให้นโยบายเกี่ยวการแก้ไขปัญหา และให้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูและผู้บริหารอีกด้วยรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2558 01:53 ]

วันที่ 9  ตุลาคม 2558  นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้เข้าตรวจเย่ียมความก้าวหน้า ของการดำเนินงานซ่อมแซม อาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งได้รับการรายงานผลการดำเนิงานจากนายทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  และได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน เป็นอย่างดี


1-3 of 3