การประชุมชี้แจงนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.พช. เขต 1

โพสต์27 ก.ย. 2558 21:16โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2558 01:21 ]

วันที่ 15-16  ตุลาคม  2558  นายนิพล  พลกลาง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต นายสำเร็จ  ปิ่นพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  พร้อมด้วยทีมงานเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบด้วยนายปรีชา  แก้วอาสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  และนางวันทะนา   เริงเลื่อม  ครูวิชาการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดเวลาเรียน  ตามโครงการการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ณ  ห้องประชุมสีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  “การลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนภาควิชาการ แต่ไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรได้เรียนรู้  หมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จากนโยบายดังกล่าว  จึงนำมาสู่ภาคปฏิบัติโดยกำหนดให้โรงเรียน  จัดการเรียนภาควิชาการถึงบ่ายสองโมงครึ่ง  หรือเวลา  14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิม ตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน   ดังนั้นช่วงเวลาระหว่างหลังเลิกเรียน  จนกว่านักเรียนจะกลับบ้าน ซึ่งนักเรียนยังอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม  ที่สำคัญควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตัวเอง  การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเอง  และช่วยเหลือดูแลกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหลายช่วงวัย  เป็นการจำลองสภาพจริงในสังคมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะทางสังคม  ทักษะชีวิต  ทักษะในการแก้ไขปัญหา  ให้นักเรียนไทยต่อไป    (ที่มา : คู่มือบริหารเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ)